Hàng vạn người Argentina xếp hàng dài cả cây số để vào viếng Maradona

Hàng vạn người Argentina xếp hàng dài cả cây số để vào viếng Maradona

Dòng người xếp hàng vào viếng Maradona lên đến cả cây số.Hàng vạn người dân Argentina ở Buenos Aires