Tiếp xúc Wu Lei đã quyết định ở lại đội để tác động đến La Liga.Anh ấy mệt mỏi với quảng cáo.

Tiếp xúc Wu Lei đã quyết định ở lại đội để tác động đến La Liga.Anh ấy mệt mỏi với việc quảng cáo “Công cụ”